Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
3 października 1991  
wystąpienie byłej premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher (nie chciała wystąpić przed Sejmem X kadencji) - pierwsze wystąpienie zagranicznego gościa w Senacie. Propozycja dokonania zmian w ustawie o radiofonii i telewizji. Wprowadzono m.in. obowiązek respektowania przez środki przekazu uniwersalnych zasad etyki ze szczególnym uwzględnieniem wartości chrześcijańskich (rozpatrzona przez Sejm 16 października 1991 r.; tzw. pat ustawodawczy).
10 października 1991  
propozycja dokonania zmian w ustawie o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze (rozpatrzona przez Sejm 17 października 1991 r.; tzw. pat ustawodawczy).
17 października 1991  
propozycja odrzucenia ustawy o działalności gospodarczej gmin (przyjęta przez Sejm 25 października 1991 r.).
22 października 1991  
wprowadzenie przez Komisję Konstytucyjną istotnych zmian w projekcie Konstytucji RP
23–24 października 1991  
ostatnie posiedzenie Senatu 1 kadencji.
23 października 1991  
propozycja odrzucenia ustawy o radiofonii i telewizji (odrzucona przez Sejm 25 października 1991 r.).
24 października 1991  
przedstawienie przez Komisję Konstytucyjną poprawionego projektu Konstytucji RP. Senat przyjmuje projekt i postanawia przekazać go parlamentowi następnej kadencji. Trzecia nowelizacja tymczasowego regulaminu Senatu, przekształcenie go w regulamin „stały”. Przemówienie prezydenta Lecha Wałęsy - pierwsze wystąpienie prezydenta w Senacie od 1922 r.
   
SEJM
10 października 1991  
debata konstytucyjna. Sejm postanawia, że nową konstytucję uchwali izba wybrana w wolnych, demokratycznych wyborach.
11 października 1991  
uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o referendum gminnym.
16 października 1991  
rozpatrzenie senackich propozycji zmian do ustawy o radiofonii i telewizji; tzw. pat ustawodawczy.
17 października 1991  
uchwalenie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent. Ustawa nie dotyczy emerytur i rent dla żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy policji, straży granicznej i więziennej. Uchwalono ją pod dużą presją społeczną, w szczególności emerytów tzw. starego portfela. Określono m.in. okresy zatrudnienia (składkowe i nieskładkowe), zmieniono mechanizm waloryzacji świadczeń. Rozpatrzenie senackich propozycji zmian do ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze; tzw. pat ustawodawczy.
19 października 1991  
uchwalenie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Powołano Agencję Własności Rolnej w celu przejęcia, restrukturyzacji i prywatyzacji mienia po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR). Początek prywatyzacji w rolnictwie.
25 października 1991  
ostatnie posiedzenie Sejmu X kadencji. Uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przyjęcie propozycji Senatu odrzucenia ustawy o działalności gospodarczej gmin.
   
POLSKA
5–6 października 1991  
szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Krakowie. Podpisanie tzw. Deklaracji Krakowskiej przez prezydentów Polski i Czechosłowacji oraz premiera Węgier. Podpisanie układów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polski z Czecho-Słowacją i Węgrami.
16 października 1991  
podpisanie porozumienia w sprawie przekazania przez Niemcy 500 mln marekekna rzecz Fundacji „lsko-Niemieckie Pojednanie” w celu udzielenia pomocy Polakom m.in. więzionym w obozach, wywiezionym na przymusowe roboty do Niemiec w czasie II wojny światowej.
27 października 1991  
pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne. Frekwencja wynosi 43,2%. Najwięcej mandatów w Sejmie zdobyli: UD, SLD i Wyborcza Akcja Katolicka, a do Senatu - UD i NSZZ „Solidarność”.
   
ŚWIAT
11 października 1991  
rozwiązanie Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) przy Radzie ministrów ZSRR.
13 października 1991  
wybory w Bułgarii; zwycięstwo opozycyjnego Związku Sił Demokratycznych.
15 października 1991  
proklamowanie niepodległości przez Bośnię i Hercegowinę. Podpisanie w Helsinkach Aktu Końcowego KBWE przez prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii.
22 października 1991  
w Luksemburgu Wspólnoty Europejskie i EFTA uzgadniają utworzenie Europejskiej Przestrzeni Gospodarczej złożonej z 19 państw. Porozumienie zakłada unię celną, wolny przepływ pracy usług i kapitału.
26 października 1991  
parafowanie w Moskwie układu o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski do końca 1993 r.
27 października 1991  
proklamowanie niepodległości przez Turkmenistan.
30 października 1991  
konferencja pokojowa w Madrycie na temat Bliskiego Wschodu z udziałem George'a Busha i Michaiła Gorbaczowa w celu przygotowania negocjacji Arabów, Palestyńczyków i Izraela.
POLEĆ ZNAJOMEMU