Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Senacie, Sejmie, Polsce i na świecie od 1989 roku

POLEĆ ZNAJOMEMU

SPRAWDŹ co zdarzyło się w dniu...

KALENDARIUM W OBIEKTYWIE

losowe zdjęcie

NEWSLETTER

KALENDARIUM

   
SENAT
10 czerwca 1990  
druga tura wyborów uzupełniających w województwie lubelskim.
22 czerwca 1990  
propozycja zmian do prawie całego tekstu ustawy o partiach politycznych. Zmiany dotyczyły m.in. definicji partii, zasad tworzenia i warunków finansowania partii. Sejmowa Komisja Ustawodawcza tym razem uznała, że propozycje nie wykraczają poza zakres ustawy.
   
SEJM
7 czerwca 1990  
uchwalenie ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego. Agencję powołano w celu prowadzenia interwencyjnego skupu i sprzedaży produktów rolnych.
21 czerwca 1990  
przyjęcie propozycji Senatu odrzucenia ustawy o ochronie mienia ogólnonarodowego w procesie przekształceń form własności. Uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o zwrocie korzyści materialnych uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. Ustawa przeciwdziała tzw. uwłaszczeniu nomenklatury.
   
POLSKA
6 czerwca 1990  
zlikwidowanie cenzury.
13–16 czerwca 1990  
blokada szosy Warszawa-Gdańsk w Mławie przez rolników. Blokadę rozbija policja.
24 czerwca 1990  
posiedzenie Komitetu Obywatelskiego. Komitet opuszcza grupa zwolenników premiera Tadeusza Mazowieckiego.
   
ŚWIAT
30 maja–4 czerwca 1990  
wizyta prezydenta Michaiła Gorbaczowa w USA. Podpisanie m.in. porozumienia dotyczącego likwidacji głowic nuklearnych i rakiet strategicznych, umowy o likwidacji produkcji broni chemicznej do 2002 r.
8 czerwca 1990  
wolne wybory w Czecho-Słowacji; zwycięstwo opozycyjnego Forum Obywatelskiego.
12 czerwca 1990  
ogłoszenie deklaracji suwerenności przez RSFRR.
17 czerwca 1990  
wybory w Bułgarii; zwycięstwo Bułgarskiej Partii Socjalistycznej.
19 czerwca 1990  
podpisanie w Schengen przez Belgię, Francję, Holandię, RFN i Luksemburg układu o zniesieniu kontroli ruchu osobowego między granicami sygnatariuszy.
20 czerwca 1990  
ogłoszenie deklaracji niepodległości przez Uzbekistan.
23 czerwca 1990  
ogłoszenie deklaracji suwerenności przez Mołdawię.
POLEĆ ZNAJOMEMU